Regulamin Konkursu – warunki uczestnictwa

 

1.      Organizatorem  oraz prawnym podmiotem międzynarodowego konkursu z zakresu sztuki i filozofii o nazwie „Sens i piękno w świecie miłości” jest stowarzyszenie użyteczności publicznej „Bewusst-Sein e.V.”. Istytucjami wspierającymi są Essentis-Biohotel w Berlinie oraz Wydział Nauk o Zarządzaniu i Kulturoznawstwie Wyższej Szkoły Zittau/Görlitz.


2.       W konkursie nie ma ograniczeń wiekowych. Dopuszczone są prace zespołowe. Wyklucza się udział osób mających związek z organizatorami i ich partnerami (współpracownicy, rodzina).

3.       Prace należy przesłać drogą pocztową, zaś ich wersję elektroniczną bądź zdjęcie  na adres mailowy: erlebnis-philosophie@gmx.de; w przypadku video i in. należy podać link do jednego z nośników online (youtube, onedrive, dropbox etc.)

4.       Przyznane zostaną trzy nagrody  w wysokości 500 euro (I. miejsce), 300 euro (II. miejsce), 100 euro (III. miejsce). O przyznaniu nagród zdecyduje niezależne jury.

 

5.     Wraz z przesłaniem prac na konkurs uczestnicy przyznają organizatorowi nieodpłatnie prawo do prezentacji dzieł podczas konkursu, w ramach powiązanych z konkursem wystaw oraz publikacji ich wersji elektronicznej na platformie internetowej konkursu.


6.      Uczestnik oświadcza, że jest autorem przysłanych prac i posiada do nich pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych. Uczestnik zapewnia, że przesłane dzieła nie są obciążone prawami osób trzecich oraz że wszystkie widoczne na pracach osoby wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku. Uczestnik uwalnia organizatora od wszelkich roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw osób trzecich. 


Organizator zachowuje sobie w każdej chwili prawo do przerwania wzgl. przesunięcia konkursu a także do zmiany regulaminu w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, bądź siły wyższej. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia uczestników o tym fakcie.

Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników. W konkursie podawane będą jedynie nazwisko i miejsce zamieszkania autora. Dane nie zostaną nigdy sprzedane, ani udostępnione w jakiejkolwiek formie osobom trzecim.

 

Przesyłając pracę uczestnik akceptuje powyższy Regulamin Konkursu. Droga prawna jest wykluczona.